Autofiscaliteit 2020

Vanaf 2020 wijzigt de autofiscaliteit ingrijpend. Meer dan ooit wordt ingezet op een ‘vergroening’ van het wagenpark. Via wetgevend ingrijpen tracht men dit doel te bereiken. Wij geven hierna een beknopte bloemlezing van de op til zijnde wijzigingen:

Aftrekpercentage autokosten

Vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020 is er éénzelfde formule om het aftrekpercentage van de autokosten te bepalen in de personenbelasting en vennootschapsbelasting:

   120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt x aantal gr CO2 per kilometer)

De brandstofcoëfficiënt bedraagt respectievelijk 1/ 0,95/ 0,90 naargelang het gaat om een diesel, benzine of CNG. Er geldt een maximale aftrek van 100% en een minimum van 50% maar voor personenwagens met een CO2-uitstoot van 200 gram of meer wordt aftrek toch nog beperkt tot 40%. Vanaf 2020 wordt de aftrek van 120% voor elektrische wagens automatisch teruggebracht naar 100%.

Brandstofkosten ondergaan eenzelfde regime.

Voor de eenmanszaak is er wel een overgangsregeling van toepassing met volgende onderscheiden situaties:

  • de vóór 01.01.2018 aangekochte wagens blijven aan de oude aftrekregeling van 75% onderworpen, zelfs na 2020! Vanaf 2018 kan men kiezen voor de huidige getrapte aftrekregeling in functie van de CO2-uitstoot indien deze regeling voordeliger is (kan van belang zijn voor milieuvriendelijke wagens)
  • Voor wagens aangekocht na 01.01.2018 wordt de regeling van 2018 vervangen door de regeling zoals die van toepassing wordt vanaf 2020

Hybrides

De wetgever stelde vast dat de CO2-uitstoot van bepaalde plug-in hybrides ver afwijkt van de werkelijke uitstoot omdat de energiecapaciteit van de elektrische batterij onvoldoende is. Dergelijke hybrides werden vaak louter aangekocht voor het gunstig fiscaal regime (100% aftrek). Daarom gaat men vanaf 2020 ‘echte hybrides’ en zogenaamde ‘valse hybrides’ fiscaal ongelijk gaan behandelen.

Een plug-in hybride blijft slechts fiscaal interessant wanneer de wagen voldoet aan 2 voorwaarden:
•    de CO2-uitstoot mag maximaal 50 gr/km bedragen
•    de energiecapaciteit van de batterij moet minstens 0,5 kWh bedragen per 100 kg wagengewicht

Voldoet jouw hybride vanaf 2020 niet aan deze voorwaarden, dan wordt deze door de fiscus beschouwd als een valse hybride. De fiscale aftrek valt hierdoor terug van 100% naar een veel lager percentage.

Voor de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een door de onderneming ter beschikking gestelde 'valse hybride' en de bepaling van het kostenaftrekpercentage is de in aanmerking te nemen CO2-uitstoot gelijk aan deze van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien geen enkel voertuig aan deze voorwaarden voldoet, wordt een coëfficiënt van 2,5 op de uitstoot toegepast. 

Ook hier is het tijdstip van aankoop/leasingvan de hybride van belang:
- wie in 2017 of vroeger nog een dergelijk voertuig kocht, blijft van de oude regeling (in functie van CO2-uitstoot hybride) genieten zelfs na 1.01.2020;
- wie vanaf 1.01.2018 een dergelijk voertuig koopt, valt onder de nieuwe regeling maar deze wordt pas toegepast vanaf 1.01.2020;

Financiering via renting

In het kader van financiering via leasing kan de verhoogde eerste factuur interessant zijn voor de eenmanszaak die nog kosten wil maken in het jaar van aankoop.

Voor vennootschappen wordt vanaf aanslagjaar 2019 met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid van vooruitbetaalde kosten het  overeenstemmingsbeginsel toegepast, waardoor zogenaamde vooruitbetaalde kosten, zoals een verhoogde eerste factuur niet langer in één keer aftrekbaar is door de vennootschap, tenzij het bestuursorgaan op basis van technische en economische redenen een andere wijze van inresultaatname kan motiveren.

Lichte vracht

Ook met betrekking tot lichte vrachten bestemd voor het vervoer van goederen is er enige omzichtigheid geboden. De fiscus maakt namelijk een onderscheid tussen echte en valse lichte vrachten. De echte lichte vracht voldoet aan volgende voorwaarden:

  • De toegelaten massa is max. 3500 Kg
  • De verhouding van de lengte van de laadruimte ten opzichte van de wielbasis (afstand tussen de twee wielassen) is minstens 50%
  • De laadoppervlakte bestaat uit een vaste horizontale laadvloer voor de gehele oppervlakte, zonder verankeringspunten voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels
  • Een afscheiding tussen de cabine en laadruimte is verplicht

De echte lichte vracht kent een fiscaal gunstig regime (beroepskosten voor 100% aftrekbaar, inclusief brandstof, is vrijgesteld van belasting inverkeerstelling, lagere verkeersbelasting, BTW 100% aftrekbaar, eventueel investeringsaftrek eenmanszaak).

De fiscus baseert zich enkel en alleen op het verslag van de technische keuring. Verkeerstechnisch kan het dus perfect zijn dat je een lichte vracht hebt aangekocht (bestelbon, factuur) en dat de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen het voertuig ook onder die noemer zal inschrijven, terwijl het voertuig toch wordt belast als een gewone personenwagen, met alle nadelige fiscale gevolgen van dien.

Heb je hierover nog vragen? Je dossierbeheerder staat je graag te woord.