Nieuwe fase vennootschapsrecht

De overgang van oud naar nieuw markeert een nieuwe fase in het uitrollen van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Toepassing op alle bestaande vennootschappen

Vanaf 1 januari 2020 is het WVV onmiddellijk en integraal van toepassing geworden op alle bestaande vennootschappen. Het is hierbij zonder belang dat deze vennootschappen hun statuten nog niet in overeenstemming hebben gebracht met de nieuwe regelgeving. Hiertoe krijgen de vennootschappen nog de tijd tot 1 januari 2024 en sowieso dient dit te gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging.

Er heerst een algemeen misverstand dat enkel en alleen de zogenaamde dwingende bepalingen van het wetboek van toepassing zijn geworden. Ook de aanvullende bepalingen zijn van toepassing doch in zoverre de huidige statuten van de vennootschap hier niet uitdrukkelijk van afwijken. Statutaire bepalingen die in strijd zijn met dwingende bepalingen worden vanaf 1 januari 2020 voor niet geschreven gehouden.

What’s in a name

Voortaan moeten alle facturen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap de nieuwe benaming van de rechtsvorm bevatten, voluit of afgekort. Zo wordt de benaming besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid definitief ingeruild voor de besloten vennootschap (BV). Betekent dit nu dat al je bestaand briefpapier per 1 januari 2020 waardeloos is geworden? Zeker niet, de wetgever legt bij miskenning geen sanctie op zodat je dit nog steeds kan blijven gebruiken.

Terminologisch spreekt men binnen de besloten vennootschap, naar het voorbeeld van de naamloze vennootschap (NV) niet meer over zaakvoerders, maar over bestuurders. In de commanditaire vennootschap (CommV) en de vennootschap onder firma (VOF) blijft de zaakvoerder als vanouds bestaan.  

De besloten vennootschap

De meest in het oog springende wijzigingen doen zich zonder twijfel voor in de besloten vennootschap.
Het volstorte kapitaal en de wettelijke reserve van de BV werden op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Iedere uitkering, zowel van kapitaal als van winst, kan voortaan slechts gebeuren mits inachtneming van de dubbele nettoactief- en liquiditeitstest. De liquiditeitstest is geen statische formule, maar vereist eerder een dynamische benadering van het bestuursorgaan dat vaststelt dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven om haar schulden gedurende 12 maanden zal voldoen.

Aansluitend met voorgaande werd ook de alarmbelprocedure in de BV hervormd. Met het wegvallen van het kapitaalbegrip wordt aldus een grotere verantwoordelijkheid bij de bestuurders gelegd.

Het WVV voorziet dat de BV in haar statuten kan voorzien in de mogelijkheid van in- en uittreding van vennoten ten laste van het vennootschapsvermogen. De uittredende aandeelhouder heeft recht op een vergoeding voor zijn aandelen dewelke door de vennootschap wordt betaald (het scheidingsaandeel). Daarnaast wordt de inkoop van eigen aandelen aanzienlijk uitgebreid in de BV, wat meer opportuniteiten biedt bij overnames,…

De algemene vergadering en het bestuursorgaan

Net zoals vroeger vereist het ontslag van een statutaire bestuurder een statutenwijziging en dus een drie vierden meerderheid. Belangrijke nieuwigheid hierbij is dat wanneer er een wettige reden voorhanden is, de statutaire bestuurder met een gewone meerderheid kan worden afgezet.

Ook nieuw is dat onthoudingen binnen de buitengewone algemene vergadering – naar het voorbeeld van de gewone en bijzondere algemene vergadering – niet meer in rekening worden gebracht.

Heb je nog vragen omtrent de doorgevoerde wijzigingen? Je dossierbeheerder staat je graag te woord!