Steunmaatregelen voor ondernemingen (Coronavirus)

Ben je als onderneming getroffen door het coronavirus, dan kan je gebruik maken van een aantal economische maatregelen:

Ik heb extra begeleiding nodig om mijn onderneming aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden.

Veel ondernemingen zijn genoodzaakt om ten gevolge van het coronavirus nieuwe markten te verkennen of de bevoorradingsketen te herbekijken. Heb je hiervoor nood aan extern advies, of wens je hiervoor een strategisch medewerker aan te werven? Dan kan je hiervoor worden ondersteund door de kmo-groeisubsidie.

Kmo’s kunnen jaarlijks maximaal € 50.000 subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie. Maximum € 25.000 voor externe versterking (consultancy, studiebureau)  en maximum € 25.000 voor interne versterking (aanwerving).

Opgelet: de steun dient te worden aangevraagd in de maand voorafgaand aan de aanwerving of samenwerking.

Ik kan mijn werknemers tijdelijk niet tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus. Wat nu?

Je kan beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische redenen.

Mijn onderneming wordt economisch getroffen door het corona-virus. Wat nu?

Je kan genieten van een aantal fiscale maatregelen. Zo is de gespreide betaling mogelijk van volgende belastingen:

  • De personenbelasting
  • De vennootschapsbelasting
  • De betaling van de btw
  • De betaling van de bedrijfsvoorheffing

En dit zonder boetes of nalatigheidsinteresten. (tot en met 30 juni 2020)

Ook  voor de sociale zekerheidsbijdragen van ondernemingen is een afbetalingsplan, een uitstel van betaling of een vrijstelling mogelijk.

Mijn onderneming werd zodanig getroffen dat ik overweeg om mijn zelfstandige activiteit (tijdelijk of definitief) stop te zetten. Wat nu?

Om deze moeilijke periode te overbruggen kan je tot 12 maanden lang genieten van het overbruggingsrecht. Hierbij geniet je van een financiële uitkering en moet je geen sociale bijdragen betalen. Je moet in dit geval wel alle beroepsactiviteit stopzetten en aantonen dat de onderbreking van je zelfstandige activiteit gedwongen is.

Heb je hierover vragen? Je dossierbeheerder staat je graag te woord.